Algemene voorwaarden Ruttenberg Ontruimingen

Logo Algemene voorwaarden Ruttenberg Ontruimingen voor woningontruiming

Algemene voorwaarden

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bevestigingen en andersoortige overeenkomsten tussen Ruttenberg Ontruimingen en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden de opdrachtgever via de website woningontruimingruttenberg.nl ter beschikking gesteld. Op aanvraag wordt een papieren versie verstrekt.

 

2. Alle door Ruttenberg Ontruimingen uitgebrachte offertes, worden schriftelijk per mail of per post aan de opdrachtgever verstuurd. Onderdeel van deze offerte is een nauwkeurige opsomming van de werkzaamheden. Deze opsomming zorgt ervoor dat er géén misverstanden kunnen ontstaan tussen Woningontruiming Ruttenberg en de opdrachtgever over de uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever dient schriftelijk aan te geven als er iets niet klopt in deze opsomming. Doet hij dat niet, dan houdt  Woningontruiming Ruttenberg de opsomming aan en kan de opdrachtgever hier achteraf géén claim op maken. In geval van huurobjecten, waarbij de opdrachtgever zelf de voorinspectie doet, zal opdrachtgever een afschrift van de opleveringseisen van de verhuurder overhandigen aan Ruttenberg Ontruimingen. Doet opdrachtgever dat niet, dan zijn de werkzaamheden in de bij de offerte gemaakte opsomming bindend voor de oplevering van de woning.

 

3. De door Ruttenberg Ontruimingen uitgebrachte offertes, zijn inclusief btw en 2 weken geldig, tenzij anders op de offerte staat vermeld. Gaat de opdrachtgever na deze termijn akkoord met de offerte, dan zal in overleg met Woningontruiming Ruttenberg worden bekeken of de aanneemsom, die vermeld staat op de offerte, nog actueel is. Is deze aanneemsom niet meer actueel, dan zal in goed overleg met de opdrachtgever een nieuwe prijs worden afgesproken.

 

 

4. Indien opdrachtgever akkoord gaat met de door Ruttenberg Ontruimingen uitgebrachte offerte met bijhorende opsomming van de werkzaamheden, zoals genoemd in artikel 2, zal hij deze ondertekend voor akkoord terugsturen naar Ruttenberg Ontruimingen. Dit kan per post of per email.

 

5. De opdrachtgever doet bij het verlenen van de opdracht aan Ruttenberg Ontruimingen, afstand van de boedel en geeft Ruttenberg Ontruimingen toestemming om de boedel uit het werkadres te halen. Tenzij anders staat omschreven in de opsomming, horende bij de offerte. Ruttenberg Ontruimingen behoudt zich het recht voor om te bepalen wat er met deze boedel wordt gedaan. Indien Ruttenberg Ontruimingen een deel van de boedel heeft ingekocht, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan de betreffende boedel uit de woning te halen. Als dat wel het geval is zal de aanneemsom daarop worden aangepast naar waarde inkoop goederen.

 

6. De opdrachtgever heeft 3 kalenderdagen na ondertekening van de offerte of uiterlijk 3 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden, de kans om de opdracht, zonder opgaaf van redenen te annuleren. Tenzij anders is overeengekomen. Wordt de opdracht na deze termijn geannuleerd, dan is Woningontruiming Ruttenberg gerechtigd de eventueel reeds gemaakte kosten, naar redelijkheid door te berekenen aan de opdrachtgever.

 

7. Mocht de opdracht na het goedkeuren van de offerte meer- of minderwerk met zich meebrengen die van invloed zijn op de oorspronkelijk overeengekomen aanneemsom, dan zullen de gevolgen hiervan worden doorgevoerd in de uiteindelijke eindnota.

7A Mocht er een all-in prijs zijn afgesproken in de offerte opname blijft de eindnota dezelfde totaal prijs.

 

8. Indien tijdens de ontruiming verborgen extra werkzaamheden worden geconstateerd, welke van invloed zijn op de overeengekomen aanneemsom, dan zal Ruttenberg Ontruimingen dit met de opdrachtgever bespreken, alvorens deze extra werkzaamheden uit te voeren. Pas na akkoord van de opdrachtgever, zullen deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd en de extra kosten worden verwerkt in de eindnota.

  

9. De op de offerte vermelde kosten voor het verwijderen van alle soorten vloerdelen, hebben betrekking op de zichtbare laag inclusief een mogelijk losliggende onderlaag. Mocht er hieronder meerdere lagen liggen of mocht de onderlaag verlijmd zijn, dan geldt hiervoor een meerprijs, welke vooraf met opdrachtgever worden besproken, nog voordat deze extra werkzaamheden worden uitgevoerd.

9 A Indien Ruttenberg Ontruimingen asbesthoudende producten tegen komt in of rond de woning zullen wij dat melden aan opdrachtgever, deze dient u zelf af te voeren of te verwijderen of te melden aan verhuurder.

 

10. Voor de dag van uitvoering van de werkzaamheden wordt de toegang tot het werkadres met opdrachtgever afgesproken. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleveren van sleutels of opendoen door opdrachtgever of derden. Indien opdrachtgever hierin verzuimt, dan is Ruttenberg Ontruimingen gerechtigd eventuele extra gemaakte kosten, naar redelijkheid in rekening te brengen.

 

11. Het is Ruttenberg Ontruimingen toegestaan om de overeengekomen werkzaamheden, of een deel hiervan, uit te besteden aan derden. Mocht er door deze derden schade veroorzaakt worden, dan zal deze op deze derden verhaald worden.

 

12. Als er op de dag van de werkzaamheden om welke reden dan ook géén elektra of water aanwezig is, dan dient de opdrachtgever dat vooraf kenbaar te maken aan Ruttenberg Ontruimingen. Indien dit wel noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden, dan kan Woningontruiming Ruttenberg extra kosten berekenen voor het regelen van noodvoorzieningen.

 

13. Wanneer Ruttenberg Ontruimingen in opdracht van de opdrachtgever de voor- en/ of eindinspectie verzorgt met de verhuurder, dient de opdrachtgever de verhuurder hiervan in kennis te stellen. In geval van een eindinspectie zal  Woningontruiming Ruttenberg in het bezit moeten zijn van alle sleutels die bij de woning horen en eventuele toegangs- en of afvalpassen. Ook kan een machtiging noodzakelijk zijn om de inspecties over te mogen nemen. Ruttenberg Ontruimingen zal tijdens de voor- en eindinspectie namens opdrachtgever optreden en ook namens haar handelen. Tijdens de eindinspectie maakt Ruttenberg Ontruimingen foto’s van de meterstanden en eventuele laatste post uit de brievenbus wordt meegenomen, wat beschikbaar zal worden gesteld aan de opdrachtgever.

 

 

14. Wanneer de opdracht is afgerond, zal Ruttenberg Ontruimingen de opdrachtgever per mail of post de factuur doen toekomen. De factuur beslaat de overeengekomen aanneemsom eventueel vermeerderd of verminderd met de meer- of minderkosten. De factuur dient binnen 14 kalenderdagen overgemaakt te worden.  Wanneer er om één of andere reden niet binnen 14 kalenderdagen betaald kan worden, dient de opdrachtgever dit tijdens het offertegesprek kenbaar te maken aan Ruttenberg Ontruimingen. Dan zal in overleg met elkaar naar een oplossing worden gezocht.

 

15. In sommige gevallen kan er een deelfacturatie plaatsvinden of een aanbetaling worden gevraagd. Ruttenberg Ontruimingen zal dit tijdens het offertegesprek kenbaar maken en vermelden op de schriftelijke offerte.

 

 

16. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet, zal Ruttenberg Ontruimingen twee herinneringen sturen. Blijft de betaling dan nog steeds uit, dan zal de opdrachtgever in gebreke worden gesteld en volgt er een incassotraject via een extern incassobedrijf. Alle extra gemaakte kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

17. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de dienstverlening van Ruttenberg Ontruimingen, dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na uitvoering van de werkzaamheden, door middel van een schriftelijke onderbouwing, desgewenst verduidelijkt met foto’s, kenbaar te maken. Opdrachtgever stelt Woningontruiming Ruttenberg in de gelegenheid deze tekortkomingen te herstellen, doet de opdrachtgever dat niet, dan vervalt het recht op schadevergoeding.

 

18. Wanneer Ruttenberg Ontruimingen schade maakt tijdens uitvoering van haar werkzaamheden, dient de opdrachtgever dit binnen 48 uur na uitvoering van de werkzaamheden, door middel van een schriftelijke onderbouwing, desgewenst verduidelijkt met foto’s, kenbaar te maken. Ruttenberg Ontruimingen legt de schade voor bij haar verzekering, door wie zal worden beoordeeld of Ruttenberg Ontruimingen daadwerkelijk aansprakelijk is. Bij gebleken aansprakelijkheid zal Ruttenberg Ontruimingen de schade volgens de vergoeding van de verzekering vergoeden, rekening houdend met een eigen risico van 250 euro incl. btw per gebeurtenis. Voor het vervoeren van uw boedel van A naar B, geldt de aansprakelijkheid volgens Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, rekening houdend met een eigen risico van 250 euro incl. btw per gebeurtenis. Ruttenberg Ontruimingen is niet aansprakelijk voor onzorgvuldig handelen van de opdrachtgever zelf. Bijvoorbeeld voor het onzorgvuldig inpakken van goederen ten behoeve van een verhuizing.

 

19. Ruttenberg Ontruimingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan, doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft of zelf in gebreke is gebleven op welke manier dan ook. Ruttenberg Ontruimingen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade als gevolg van deze schade is uitgesloten van de aansprakelijkheid.

 

20. Wanneer Ruttenberg Ontruimingen door overmacht, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, dan kan de opdrachtgever Ruttenberg Ontruimingen hiervoor niet aansprakelijk stellen. Ruttenberg Ontruimingen zal alles in het werk stellen om een oplossing te bieden voor de mogelijk ontstane problemen.